Ders Açıklamaları

CET 101Eğitim Teknolojisine Giriş
Kredi: (3+0+2) 4 AKTS: 9
Eğitim teknolojisi alanına giriş; eğitimin ve teknolojinin temel sorunlarının incelenmesi; eğitim ve teknoloji ilişkisine eleştirel bakış; eğitimde kullanılabilecek teknolojilerin incelenmesi.
Cet 102Eğitimde Bilişim Sistemleri ve Bilişim Tasarımları
Kredi: (3+0+2) 4 AKTS: 8
Bilgisayar donanımı. Veri-Bilinti-Bilgi kavramları ve bunlar arasındaki ilişkiler. Veri modelleri ve veritabanına giriş. Bilinti kuramı. Bilişim tasarımı ve ilkeleri. Eğitimde bilişim sistemleri ve uygulamaları. İleti çeşitleri ve tasarımı; ergonomi ve kullanılabilirlilik kavramı. Ağ tasarımı ve ağ tasarım düzeltileri. HTML dili ve grafik işleme araçları. Bilgisayar ağı ve görsel/işitsel ortamlar için ileti tasarımı.
Cet 215Eğitim ve Teknoloji
Kredi: (2+0+2) 3 AKTS: 7
Öğrenme ortamlarında kullanılan teknolojilerin tarihçesi; kullanım ilkeleri ve biçimleri. Öğrenme kuramları ışığında teknoloji kullanımının irdelenmesi. Yeni kullanımların tasarımı.
Cet 224Eğitimde Görselleştirme
Kredi: (2+0+2) 3 AKTS: 8
Eğitimde kullanılabilecek durağan ve devingen görsel malzemelerin incelenmesi: video, canlandırma, benzeşim, sanal gerçeklik ve resim. Görsel iletişim ve etkileşimin ilkeleri; iki ve üç boyutlu türden görsel ortam biçimleri. Eğitsel amaçlı görsel ortamların tasarımı, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. Etkileşimli video geliştirme teknolojileri ve uygulamaları.
Ön Koşul:
CET 102
Cet 282Öğretim İlke ve Yöntemleri
Kredi: (2+0+2) 3 AKTS: 6
Öğretimde planlamanın temel kavramları ve ilkeleri. Öğrenme kuramları ve öğretme stratejileri. Öğrenme ortamlarının öğeleri ve öğrenme ortamında eğitim teknoloğunun yeri.
Cet 301Eğitimde Görsel Programlama Platformları
Kredi: (2+0+2) 3 AKTS: 6
Görsel programlama dilleri ile eğitim amaçlı yazılım geliştirme. Güncel görsel programlama dilleri ve karşılaştırılması. Nesneye yönelik programlama ilke ve kavramları. Veri kaynaklarına erişim ve veritabanı uygulamaları geliştirme. Çok katmanlı yapı ile veriye erişim. Taşınır cihazlar için uygulama geliştirme ve genişletilebilir işaretleme dili kullanımı.
Ön Koşul:
CMPE 150
Cet 314Bilgisayar Ağları ve İletişim
Kredi: (2+0+2) 3 AKTS: 8
Bilgisayar ağlarının tarihçesi, temel sorunları ve mevcut çözümleri; yerel ve geniş bilgisayar ağlarının tasarımı, incelenmesi ve bakımı. Bilgisayar ağının yapısı ve uygulamaları.
Ön Koşul:
CET 102
Cet 321Veri Tabanı Yönetimine Giriş
Kredi: (2+0+2) 3 AKTS: 6
Veri ve veri modelleme. İlişkisel ve nesneye yönelik veri modeli. Mantıksal veritabanı tasarımı. Veri bütünlüğü, normalleştirme, varlık-ilişki şemaları. Yapısal sorgulama dili. Veri tanımlama ve veri işleme dili olarak SQL in kullanımı. Veritabanı yönetim sistemleri. Güncel veri tabanı yönetim sistemlerinin incelenmesi ve karşılaştırılması. Fiziksel veritabanı tasarımı. Veritabanı eniyilemesi. Veritabanlarının eğitim amaçlı projelerde kullanımı.
Ön Koşul:
CMPE 150
Cet 322İnternet İçin Programlama
Kredi: (3+0+2) 4 AKTS: 8
Bilgisayar ağı üzerinde kullanılan programlama dilleri. İstemci sunucu mimarisine giriş. İstemci ve sunucu üzerinde çalışan dillerin incelenmesi. Bilgisayar ağı için programlama editörleri ve tümleşik geliştirme ortamları. Çerez kavramı ve kullanım alanları. Bilgisayar ağı üzerinden HTTP istek ve yanıtlarını gönderme; Bilgisayar ağı üzerinden veri kaynaklarına bağlanma ve işlem yapma. Eğitim amaçlı devingen bilgisayar ağı uygulamaları geliştirme.
Ön Koşul:
CET 301, CET 321
Cet 341Öğretim Tasarımı
Kredi: (2+0+2) 3 AKTS: 7
Öğretim ortamı, öğrenci, içerik ve örgüt organizasyon analizi; eğitim amaçlarının belirlenmesi; öğretim hedeflerinin yazılması, öğretim kuramları ve stratejileri; hedeflere, içeriğe ve ortama uygun öğretim materyali seçimi ve geliştirilmesi; öğretimin tasarımı; öğretim tasarımı kuramlarını kullanarak öğretimin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi.
Ön Koşul:
CET 215
CET 360Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
Kredi: (2+0+2) 3 AKTS: 5
Öğretme ve öğrenme sürecinin bir parçası olarak eğitim teknolojisi kavramları ve ilkeleri. Temel bilgi teknolojileri becerileri. Öğrenme kuramları ışığında medya seçimi, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi. Labaratuar uygulamaları, görsel-işitsel araçlar, grafikler, filmler, sunular ve basılı malzemeler, benzeşimler, eğitmenler, pratik paketler, etkileşimli öğrenme ortamları, mini-dünyalar, zeki sistemler ve çoklu ortam bilgisayar yazılımları.
Cet 372Çoklu Ortam Tasarımı ve Geliştirilmesi
Kredi: (2+0+2) 3 AKTS: 6
Çoklu ortam teknolojileri; kuram ve uygulamalar. Etkileşim kavramları ve çeşitlerinin incelenmesi. Eğitsel oyun tasarımı: eğitsel oyunların bileşenleri, senaryo yazımı ve geliştirilmesi, canlandırma ve benzeşimlerin kullanımı. Yazarlık dilleri kullanılarak eğitsel çoklu ortam geliştirilmesi: ekran tasarımı; ses ve konuşma, resim ve video kullanımı. Çoklu ortamda kullanıcı dolaşımı. Çoklu ortam yazılımlarının paketlenmesi, yayımlanması, değerlendirilmesi.
Ön Koşul:
CET 341
Cet 401Eğitim Teknolojisinde Araştırma Yöntemleri
Kredi: (3+0+0) 3 AKTS: 6
Nicel ve nitel araştırma yöntemlerine giriş. Nicel araştırma ilke ve kavramları; veri toplama süreç ve teknikleri, nicel veri çözümlemesi. Mevcut çalışmaların irdelenmesi. Araştırma önerisi tasarımı.
CET 431Proje Geliştirme ve Yönetimi
Kredi: (2+0+2) 3 AKTS: 7
Proje kavramı, proje yönetimi ilkeleri ve süreçleri: Proje planlama, bütçelendirme, izleme, risk denetimi, zaman ve kaynak yönetimi. Değerlendirme ve rapor yazma. Proje geliştirme ve yönetiminde kullanılan araçlar.
Cet 441Uzaktan Eğitimin Temelleri
Kredi: (3+0+0) 3 AKTS: 6
Uzaktan eğitimin tarihçesi, uzaktan eğitimin kullanıldığı öğretim ortamları; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler: TV, video, radyo ve yazılı materyaller; bu teknolojilerin planlanmasında, hazırlanmasında ve uygulanmasında kullanılan teknik ve yöntemler.
Ön Koşul:
CET 341, CET 372
Cet 444Eğitim Teknolojilerinde Topluma Hizmet Uygulamaları
Kredi: (1+0+4) 3 AKTS: 8
Örgün ve yaygın eğitim kurum ve kuruluşları için proje seçme, planlama, geliştirme, uygulama, değerlendirme ve raporlandırma.
CET 451****Okul Deneyimi
Kredi: (2+0+5) 4 AKTS: 5
Bir uygulama öğretmeni eşliğinde, öğretim uygulaması derslerine temel oluşturmak amacıyla sınıf düzeyinde yapılan, sınıf idaresi, ünite planlama, sınıf düzeni, grup çalışması gibi gözlem ve uygulamalar. Mikro öğretim uygulamaları.
Cet 462Bilgisayar Öğretmenliği Uygulaması
Kredi: (2+0+4) 4 AKTS: 7
Okullarda bilgisayar öğretiminin gözlemlenmesi: ders planı geliştirme, sınıf ve laboratuvarlarda öğretmenlik uygulaması. Okul deneyimlerinin akran ve danışmanlarla paylaşımı ve irdelenmesi. Çeşitli öğretim biçimlerinin geliştirilmesi.
Ön Koşul:
CET 451
CET 472Eğitim Yazılımları: Tasarlama, Geliştirme ve Değerlendirme
Kredi: (2+0+2) 3 AKTS: 7
Eğitsel yazılım tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması. Bilgisayar üzerinden öğrenme ortamları düzenlemesi. İnsan-bilgisayar etkileşimi araştırmaları ve öğrenme kuramları ışığında eğitim yazılımlarının değerlendirilmesi.
Ön Koşul:
CET 372
CET 480-489Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitiminde Özel Konular
Kredi: (3+0+0) 3 AKTS: 3
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitiminde güncel ilgilere yönelik özel konular.
CET 490-499Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitiminde Özel Çalışmalar
Kredi: (3+0+0) 3 AKTS: 3
Öğrencinin şahsi ilgi alanına yönelik Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitiminde özel çalışmalar.