Müfredat

Birinci Dönem
Cr. ECTS
AE 111* İleri İngilizce I / Sosyal Bilimler Seçmelisi 3 3
CET 101 Eğitim Teknolojisine Giriş
Eğitim teknolojisi alanına giriş; eğitimin ve teknolojinin temel sorunlarının incelenmesi; eğitim ve teknoloji ilişkisine eleştirel bakış; eğitimde kullanılabilecek teknolojilerin incelenmesi.
(3+0+2) 4 9
ED 101 Eğitime Giriş 3 6
Math 101 Matematik I Analiz 4 6
PHYS 101 Fizik I 4 8
18
32
İkinci Dönem
Cr. ECTS
AE 112* İleri İngilizce II / Sosyal Bilimler Seçmelisi 3 4
Cet 102 Eğitimde Bilişim Sistemleri ve Bilişim Tasarımları
Bilgisayar donanımı. Veri-Bilinti-Bilgi kavramları ve bunlar arasındaki ilişkiler. Veri modelleri ve veritabanına giriş. Bilinti kuramı. Bilişim tasarımı ve ilkeleri. Eğitimde bilişim sistemleri ve uygulamaları. İleti çeşitleri ve tasarımı; ergonomi ve kullanılabilirlilik kavramı. Ağ tasarımı ve ağ tasarım düzeltileri. HTML dili ve grafik işleme araçları. Bilgisayar ağı ve görsel/işitsel ortamlar için ileti tasarımı.
(3+0+2) 4 8
CMPE 150 Programlamaya Giriş 3 5
Math 201** Matris Teorisi 4 6
Phys 130 Termodinamik, Dalgalar, Optik ve Modern Fizik 4 7
3038
30
Üçüncü Dönem
Cr. ECTS
Cet 215 Eğitim ve Teknoloji
Öğrenme ortamlarında kullanılan teknolojilerin tarihçesi; kullanım ilkeleri ve biçimleri. Öğrenme kuramları ışığında teknoloji kullanımının irdelenmesi. Yeni kullanımların tasarımı.
(2+0+2) 3 7
Cmpe 210 Nesne Tabanlı Programlamanın Temelleri 4 5
Ed 211 Eğitim Psikolojisi 3 5
Ed 221 Rehberlik ve Danışmanlığın Temelleri 3 5
Phys 201 Fizik III 4 6
TK 221 Türkçe I 2 3
2039
31
Dördüncü Dönem
Cr. ECTS
Cet 224 Eğitimde Görselleştirme
Eğitimde kullanılabilecek durağan ve devingen görsel malzemelerin incelenmesi: video, canlandırma, benzeşim, sanal gerçeklik ve resim. Görsel iletişim ve etkileşimin ilkeleri; iki ve üç boyutlu türden görsel ortam biçimleri. Eğitsel amaçlı görsel ortamların tasarımı, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. Etkileşimli video geliştirme teknolojileri ve uygulamaları.
(2+0+2) 3 8
Cet 282 Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğretimde planlamanın temel kavramları ve ilkeleri. Öğrenme kuramları ve öğretme stratejileri. Öğrenme ortamlarının öğeleri ve öğrenme ortamında eğitim teknoloğunun yeri.
(2+0+2) 3 6
Chem 103 Genel Kimya I 3 7
Chem 109 Genel Kimya Laboratuvar Uygulaması 1 2
HSS I***/Unrestr. elective Serbest Seçmeli 3 5
TK 222 Türkçe II 2 3
4055
31
Beşinci Dönem
Cr. ECTS
Cet 301 Eğitimde Görsel Programlama Platformları
Görsel programlama dilleri ile eğitim amaçlı yazılım geliştirme. Güncel görsel programlama dilleri ve karşılaştırılması. Nesneye yönelik programlama ilke ve kavramları. Veri kaynaklarına erişim ve veritabanı uygulamaları geliştirme. Çok katmanlı yapı ile veriye erişim. Taşınır cihazlar için uygulama geliştirme ve genişletilebilir işaretleme dili kullanımı.
(2+0+2) 3 6
Cet 321 Veri Tabanı Yönetimine Giriş
Veri ve veri modelleme. İlişkisel ve nesneye yönelik veri modeli. Mantıksal veritabanı tasarımı. Veri bütünlüğü, normalleştirme, varlık-ilişki şemaları. Yapısal sorgulama dili. Veri tanımlama ve veri işleme dili olarak SQL in kullanımı. Veritabanı yönetim sistemleri. Güncel veri tabanı yönetim sistemlerinin incelenmesi ve karşılaştırılması. Fiziksel veritabanı tasarımı. Veritabanı eniyilemesi. Veritabanlarının eğitim amaçlı projelerde kullanımı.
(2+0+2) 3 6
Cet 341 Öğretim Tasarımı
Öğretim ortamı, öğrenci, içerik ve örgüt organizasyon analizi; eğitim amaçlarının belirlenmesi; öğretim hedeflerinin yazılması, öğretim kuramları ve stratejileri; hedeflere, içeriğe ve ortama uygun öğretim materyali seçimi ve geliştirilmesi; öğretimin tasarımı; öğretim tasarımı kuramlarını kullanarak öğretimin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi.
(2+0+2) 3 7
HSS II***/Unrestr. elective Serbest Seçmeli 3 4
HTR 311 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 3
Sced 370 Fen/Matematik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 6
6077
32
Altıncı Dönem
Cr. ECTS
Cet 314 Bilgisayar Ağları ve İletişim
Bilgisayar ağlarının tarihçesi, temel sorunları ve mevcut çözümleri; yerel ve geniş bilgisayar ağlarının tasarımı, incelenmesi ve bakımı. Bilgisayar ağının yapısı ve uygulamaları.
(2+0+2) 3 8
Cet 322 İnternet İçin Programlama
Bilgisayar ağı üzerinde kullanılan programlama dilleri. İstemci sunucu mimarisine giriş. İstemci ve sunucu üzerinde çalışan dillerin incelenmesi. Bilgisayar ağı için programlama editörleri ve tümleşik geliştirme ortamları. Çerez kavramı ve kullanım alanları. Bilgisayar ağı üzerinden HTTP istek ve yanıtlarını gönderme; Bilgisayar ağı üzerinden veri kaynaklarına bağlanma ve işlem yapma. Eğitim amaçlı devingen bilgisayar ağı uygulamaları geliştirme.
(3+0+2) 4 8
Cet 372 Çoklu Ortam Tasarımı ve Geliştirilmesi
Çoklu ortam teknolojileri; kuram ve uygulamalar. Etkileşim kavramları ve çeşitlerinin incelenmesi. Eğitsel oyun tasarımı: eğitsel oyunların bileşenleri, senaryo yazımı ve geliştirilmesi, canlandırma ve benzeşimlerin kullanımı. Yazarlık dilleri kullanılarak eğitsel çoklu ortam geliştirilmesi: ekran tasarımı; ses ve konuşma, resim ve video kullanımı. Çoklu ortamda kullanıcı dolaşımı. Çoklu ortam yazılımlarının paketlenmesi, yayımlanması, değerlendirilmesi.
(2+0+2) 3 6
HSS III***/Unrestr. elective Serbest Seçmeli 3 5
HTR 312 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 3
7075
30
Yedinci Dönem
Cr. ECTS
Cet 401 Eğitim Teknolojisinde Araştırma Yöntemleri
Nicel ve nitel araştırma yöntemlerine giriş. Nicel araştırma ilke ve kavramları; veri toplama süreç ve teknikleri, nicel veri çözümlemesi. Mevcut çalışmaların irdelenmesi. Araştırma önerisi tasarımı.
(3+0+0) 3 6
CET 431 Proje Geliştirme ve Yönetimi
Proje kavramı, proje yönetimi ilkeleri ve süreçleri: Proje planlama, bütçelendirme, izleme, risk denetimi, zaman ve kaynak yönetimi. Değerlendirme ve rapor yazma. Proje geliştirme ve yönetiminde kullanılan araçlar.
(2+0+2) 3 7
Cet 441 Uzaktan Eğitimin Temelleri
Uzaktan eğitimin tarihçesi, uzaktan eğitimin kullanıldığı öğretim ortamları; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler: TV, video, radyo ve yazılı materyaller; bu teknolojilerin planlanmasında, hazırlanmasında ve uygulanmasında kullanılan teknik ve yöntemler.
(3+0+0) 3 6
CET 451**** Okul Deneyimi
Bir uygulama öğretmeni eşliğinde, öğretim uygulaması derslerine temel oluşturmak amacıyla sınıf düzeyinde yapılan, sınıf idaresi, ünite planlama, sınıf düzeni, grup çalışması gibi gözlem ve uygulamalar. Mikro öğretim uygulamaları.
(2+0+5) 4 5
ED 401 Sınıf Yönetimi 3 6
10086
30
Sekizinci Dönem
Cr. ECTS
Cet 444 Eğitim Teknolojilerinde Topluma Hizmet Uygulamaları
Örgün ve yaygın eğitim kurum ve kuruluşları için proje seçme, planlama, geliştirme, uygulama, değerlendirme ve raporlandırma.
(1+0+4) 3 8
Cet 462 Bilgisayar Öğretmenliği Uygulaması
Okullarda bilgisayar öğretiminin gözlemlenmesi: ders planı geliştirme, sınıf ve laboratuvarlarda öğretmenlik uygulaması. Okul deneyimlerinin akran ve danışmanlarla paylaşımı ve irdelenmesi. Çeşitli öğretim biçimlerinin geliştirilmesi.
(2+0+4) 4 7
CET 472 Eğitim Yazılımları: Tasarlama, Geliştirme ve Değerlendirme
Eğitsel yazılım tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması. Bilgisayar üzerinden öğrenme ortamları düzenlemesi. İnsan-bilgisayar etkileşimi araştırmaları ve öğrenme kuramları ışığında eğitim yazılımlarının değerlendirilmesi.
(2+0+2) 3 7
HSS IV/Unrestr. Elective Serbest Seçmeli 3 4
Science Elective***** Fen Bilimleri Seçmeli 3 4
5116
30